Scenariusz uroczystości I Komunii św.

Przeczytanie tego tekstu zajmie Ci ok. 13 min.

Dzieci wraz z rodzicami gromadzą się przed kościołem o godz. 10:45. Dzieci ustawiają się w procesji, rodzice natomiast stoją po bokach niej. O godz. 11:00 Ksiądz Proboszcz z asystą udają się przed kościół.

Powitanie i błogosławieństwo

Ksiądz Proboszcz: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Wszyscy: Na wieki wieków. Amen.

K: Najmilsi! Wśród nas, zgromadzonych w imię Jezusa Chrystusa, aby złożyć Bogu Najświętszą Ofiarę, stoją dziś dzieci, które przyjmą po raz pierwszy Komunię świętą – Ciało Chrystusa pod postacią chleba. Jest to wielka chwila dla nas wszystkich, dla całej wspólnoty parafialnej. Jest to wielka chwila dla was, kochane dzieci. Od tej chwili będziecie często przyjmować pokarm, który daje życie wieczne. Pamiętajcie, by zawsze czynić to z czystym sercem.

Wczoraj w sakramencie pokuty Chrystus pojednał was z Bogiem Ojcem. Dzisiaj zaprasza was na Ucztę Eucharystyczną, abyście spożywali Chleb Życia Wiecznego.

Zanim to się stanie poproście Waszych Rodziców o błogosławieństwo.

Nikodem B. (kl. IIIB): Kochani Rodzice! W dniu naszej pierwszej Komunii Świętej, gdy mamy przyjąć do serca Boga, co złego było już nie pamiętaj, Tato kochany i Mamo droga.

Zuzanna M. (kl. IIIC): Wznieście swe dłonie błogosławiące, naznaczcie krzyżem wasze pociechy, by serca nasze były gorące, by uciekały precz od nas grzechy.

Paweł W. (kl. IIIB): Abyśmy z Bogiem dziś zjednoczeni, nigdy od niego nie odstąpili, błogosławieństwem waszym wzmocnieni, w łasce na co dzień bez grzechu żyli.

Marcelina L. (kl. IIIC): Mamusiu i Tatusiu! Wasze ręce nas bawiły i do serca nas tuliły Prosimy, by w ten dzień święty nas pobłogosławiły!

Ksiądz Proboszcz prosi matki, by wyciągnęły ręce w kierunku swoich dzieci w geście błogosławieństwa. Ksiądz Proboszcz wypowiada modlitwę:

Błogosławieństwo Twej Matki niech idzie z Tobą przez życie. Maryja niech Cię otoczy swą opieką, a miłosierny Bóg całemu życiu błogosławi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Następnie Ksiądz Proboszcz o to samo prosi ojców i wypowiada modlitwę:

Błogosławieństwo Twego Ojca niech Ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego i na całej drodze Twego życia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Ksiądz Proboszcz zwraca się do dzieci:

Kochane dzieci, gdy byłyście małe, rodzice przynieśli was do kościoła i w nim przyjęłyście chrzest święty. Wówczas dobry Bóg uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, byście żyły w jedności z Jezusem. Niech ta święcona woda, którą was pokropię, przypomni wam wasz chrzest, a Jezus niech na nowo wezwie was do zjednoczenia z sobą, które dokona się dziś, gdy po raz pierwszy przyjmiecie Komunię świętą.

Módlmy się.

Ksiądz Proboszcz rozkłada ręce i wypowiada modlitwę:

Panie Jezu Chryste, któryś obejmował dzieci przychodzące do Ciebie, błogosławił je i kładł na nie swe ręce, wejrzyj, prosimy, na niewinność i czystość serca tych dzieci oraz na pobożność ich rodziców, chrzestnych i rodzeństwa oraz obdarz ich dziś obficie swoimi darami. Niech rozwijają się nadal wspomagane Twoim błogosławieństwem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen!

Następuje pokropienie wodą święconą i procesyjne wejście do kościoła.

Procesja do Kościoła ze śpiewem pieśni „Kto się w opiekę”. ♫♫♫

Prośba rodziców o udzielenie dzieciom I Komunii św.

Dzieci zajmują miejsca w ławkach, prowadzeni przez ceremoniarzy. Kiedy wszyscy zajmą swoje miejsca, do prezbiterium wchodzą rodzice dzieci pierwszokomunijnych i proszą Księdza Proboszcza o udzielenie ich dzieciom I Komunii św.

Joanna S.: Jako rodzice jesteśmy dziś bardzo wzruszeni, bo nasze dzieci z głębi maleńkich serc gorąco pragną przyjąć Jezusa obecnego w Eucharystii. Przygotowywały się bardzo pilnie na tę chwilę, a my im w tym pomagaliśmy. Chcemy być wierni Chrystusowi, Jego Ewangelii i pragniemy prowadzić życie sakramentalne.

Prosimy więc Księdza Proboszcza, aby dziś w tym uroczystym dniu udzielił naszym dzieciom po raz pierwszy Komunii świętej i włączył je przez Eucharystię do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej. Moc, którą otrzymają w Eucharystii będzie wystarczającą pomocą, aby zachowały zjednoczenie z Bogiem i dawały świadectwo wiary.

Przemysław S.: My, rodzice, dołożymy wszelkich starań, by częsta Komunia święta naszych dzieci prowadziła je do coraz pełniejszej jedności z Chrystusem. Będziemy stać na straży wierności Jego przykazaniom w naszych rodzinach, będziemy dążyć, byśmy należycie rozumieli znaczenie czynów i słów Chrystusa oraz znaków przez Niego dokonywanych we współczesnym świecie. Tak nam dopomóż Bóg!

Rozpoczyna się Msza św. Następuje zasypanie kadzidła i okadzenie ołtarza. W tym czasie śpiewa się pieśń „Kiedyś, o Jezu”. ♫♫ Po modlitwie kolekty do ambony podchodzą rodzice wyznaczeni do proklamacji słowa Bożego.

Czytania biblijne

I czytanie (Dz 5, 27b-32. 40b-41; Małgorzata W.)

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Arcykapłan zapytał apostołów: «Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego Człowieka?»

«Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na miejscu po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni».

I zabronili apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny (Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a); Olga S.)

Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś *
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie mój, Boże, †
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę *
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.

R: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, *
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, †
a Jego łaska przez całe życie. *
Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele.

R: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, *
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

R: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

II czytanie (Ap 5, 11-14; Teresa P.)

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Istot żyjących, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: «Baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo».

A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: «Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!» A cztery Istoty żyjące mówiły: «Amen». Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

Oto słowo Boże.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Po homilii następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Ksiądz Proboszcz zwraca się do dzieci:

Drogie dzieci! Zaraz po waszym urodzeniu, rodzice i chrzestni prosili dla was o Chrzest święty i zobowiązali się, że wychowają was w wierze i nauczą tak żyć, jak przystoi dzieciom Bożym. Teraz nadeszła chwila, abyście same wyznały wiarę i wyrzekły się zła. Uczyńcie to przy zapalonej świecy paschalnej, od której kiedyś wasz ojciec chrzestny zapalił dla was świecę chrzcielną.

Ceremoniarze zapalają dzieciom świece.

Proboszcz: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Dzieci: Wyrzekam się.

P: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?

Dz: Wyrzekam się.

P: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Dz: Wyrzekam się.

P: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Dz: Wierzę.                                                                  

P: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Dz: Wierzę.

P: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Dz: Wierzę.

P: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.

Pieśń „Com przyrzekł Bogu”. ♫♫♫

Modlitwa wiernych

Po pieśni rozpoczyna się modlitwa wiernych. Dzieci ustawiają się w wyznaczonym miejscu. Ksiądz Proboszcz wypowiada zachętę:

Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który zaprasza nas do wspólnego stołu swego Syna, abyśmy umocnili nasza wiarą i osiągnęli życie wieczne:

Kalina K. (kl. IIIB): Za papieża Franciszka, aby Dobry Bóg błogosławił Jego posłudze, strzegł jego życia, obdarzał go zdrowiem i potrzebnymi łaskami dla dobra Kościoła i całego świata. Ciebie prosimy…

Oliwia K. (kl. IIIB): Za naszych rodziców, rodzeństwo, chrzestnych, dziadków i naszych drogich gości, aby stawali się z dnia na dzień, coraz lepszymi chrześcijanami, od których czerpać będziemy przykład do dalszego życia w bliskości z Panem Jezusem. Ciebie prosimy…

Adrian K. (kl. IIIB): Za naszych wychowawców, nauczycieli i katechetów, którzy uczą nas życia i prawdy, aby ich miłość, poświęcenie i wszelki trud włożony w kształtowanie naszych dziecięcych serc Bóg hojnie wynagrodził swą łaską. Ciebie prosimy…

Alicja T. (kl. IIIA): Za biednych, chorych, samotnych, aby doświadczali prawdziwej miłości i szacunku od innych ludzi. Ciebie prosimy…

Szymon J. (kl. IIIB): Za wszystkie dzieci pierwszokomunijne, które dzisiaj po raz pierwszy przyjmą Chrystusa pod postacią chleba, aby nigdy nie zeszły z drogi zbawienia, a ich przyjaźń z Jezusem w Eucharystii stale wzrastała i przyczyniła się do ożywienia wiary w rodzinach. Ciebie prosimy…

Roksana G. (kl. IIIC): Za nas wszystkich tu zgromadzonych, abyśmy zapatrzeni w niebo, z miłością przyjmowali Chrystusa do swoich serc w częstej Komunii świętej. Ciebie prosimy…

Ksiądz Proboszcz kończy modlitwą:

Ojcze, wszechmogący wieczny Boże wysłuchaj nasze modlitwy, udziel wszystkim, których posilasz przy stole Twojego Syna, stałości w wierze i wzrost w miłości i łasce. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Procesja z darami

Po modlitwie wiernych rozpoczyna się procesja z darami. Dzieci czytają komentarz do darów:

Michał O. (kl. IIIA): Pierwsi chrześcijanie, którzy schodzili się po domach na łamanie chleba, czyli Eucharystię, mieli zwyczaj przynosić dary ofiarne. Za chwilę do ołtarza zbliży się procesja z darami. Panie Jezu, przyjmij te dary wraz z naszą miłością.

Weronika P. (kl. IIIB): Przynosimy fragment materiału, którym udekorowano ławki w naszej świątyni. Niech ten dar będzie wyrazem naszej troski o kościół parafialny.

Michał O.: Przynosimy chleb i winogrona. Niech te dary złożone na ołtarzu przypominają nam, że dla wszystkich ludzi powinniśmy być dobrzy jak chleb oraz dodawać im sił do podejmowania codziennych zmagań.

Weronika P.: Przynosimy wodę. Przez nią podczas chrztu Świętego staliśmy się dziećmi Bożymi. Przynosząc tę wodę dziękujemy za dar spowiedzi, podczas której nasze dusze zostały obmyte z grzechów.

Michał O.: Przynosimy wino, które za chwilę stanie się Krwią Chrystusa. Niech będzie ono dla nas umocnieniem na drodze do świętości.

Weronika P.: Przynosimy Hostię. Ten chleb święty i czysty w Eucharystii stanie się za chwilę prawdziwym Ciałem Chrystusa. Panie Jezu daj nam silną wiarę, abyśmy Cię zawsze chętnie do serca przyjmowali i stawali się lepsi.

Michał O.: Prosimy Cię Jezu, przyjmij nasze dary i spraw, aby całe nasze życie było darem dla Ciebie i naszych bliźnich

Po odczytaniu komentarza rusza procesja z darami, w której idą: 1) W pierwszym rzędzie: Julia J. (kl. IIIA) z winogronami, Maja P. (kl. IIIC) z białym materiałem i Wiktor Sz. (IIIC) z chlebem; 2) W drugim rzędzie: Nikodem G. (kl. IIIA), Jakub K. (kl. IIIC) i Paweł H. (kl. IIIA) z puszkami z komunikantami; 3) W trzecim rzędzie: Szymon P. (kl. IIIC) z ampułką z wodą, Stanisław S. (kl. IIIC) z pateną z hostią i Wiktor W. (kl. IIIB) z ampułką z winem. W trakcie procesji wykonuje się utwór „In dir ist Freude” autorstwa Christopha Wernera (Geistliches Konzert). ♫♫

Dalej Msza św. przebiega jak zwykle. Po modlitwie „Panie, nie jestem godzien” dzieci ustawiają się w nawie głównej kościoła, a ceremoniarze u stopnia prezbiterium stawiają klęcznik. Po Komunii św. dzieci następuje Komunia św. wszystkich zebranych. W tym czasie śpiewa się pieśni: „Pan Jezus już się zbliża” ♫♫, „Idzie mój Pan” ♫♫, „Jest jedno imię drogie mi” ♫♫ oraz „Wszystko Tobie oddać pragnę”. ♫♫

Podziękowania

Po modlitwie po Komunii św. następuje podziękowanie dzieci i rodziców. Dzieci zajmują wyznaczone miejsca i czytają teksty:

Podziękowanie Panu Jezusowi (Julia S., kl. IIIC):
Dziękuję Jezu serdecznie,
za Pierwszą Komunię Świętą,
Że otworzyłeś mi niebo
swą mocą niepojętą
Dziękuję Ci, Jezu za pacierz,
znak krzyża i Nowy Testament,
A nade wszystko dziękuję
za Przenajświętszy Sakrament.
Że czekasz Samotny,
Cichy, Dobry i Kochający,
Na każde twoje dziecko,
zawsze przebaczający.

Rafał K. (kl. IIIB) oraz Celina P. (kl. IIIB) zanoszą pod tabernakulum kosz kwiatów.

Podziękowanie Kapłanom (Julia M., kl. IIIC):
Drodzy kapłani!
Dzisiaj po raz pierwszy
Jezus Gościem w naszym sercu.
Wielka radość nas rozpiera
Za tę chwilę, tak radosną
Za ten piękny dzień wapniały,
Który dzisiaj przeżywamy,
Za miłość co w sercu rośnie
I za wszystko co czujemy
Duszpasterzom naszym drogim
Z głębi serca dziękujemy.

Julia W. (kl. IIIA), Kacper M. (kl. IIIC) i Filip P. (kl. IIIB) wręczają księżom białą różę.

Podziękowanie Rodzicom (Victoria J., kl. IIIC):
Rodzice Kochani cieszcie się dziś z tego
Że już dziecko wasze należy do Niego
że będzie umacniane Chrystusowym Ciałem
A to wielkie wydarzenie jest z waszym udziałem
To Sam Zbawiciel Świata zamieszkał już z nami
i będziemy bezpieczni pod Jego skrzydłami.
Mamo! Pragnę by Jezus życie Ci osłodził,
a Twój trud poniesiony stokrotnie nagrodził.
Tatusiu kochany Ty troszczysz się o mnie
Za Twój trud i pracę dziękuję ogromnie
Modlę się za ciebie by dobry Bóg w niebie
W każdym dniu Twego życia błogosławił Ciebie.

Podziękowanie Rodzicom Chrzestnym (Weronika M., kl. IIIC):
Drodzy rodzice chrzestni!
Chcemy wam dziękować bardzo za to,
Że jesteście z nami,
Tak jak kiedyś przy chrzcie świętym
razem z rodzicami
Przynieśliście nas do świątyni,
By dziękować Panu za dar życia
i wypraszać nam dziecięctwo Boże.
Za nas wiarę wyznaliście
Przyrzekając Bogu,
Że przez życie nas prowadzić
Chcecie Bożą drogą.

Podziękowanie Nauczycielom i Wychowawcom (Marta W., kl. IIIA):
Drodzy nauczyciele!
Dziś, gdy Jezus po raz pierwszy
Do serc naszych przyszedł
Chcemy wychowawców naszych
Włączyć w swą modlitwę.
I prosimy z głębi duszy
By Jezus w swej pieczy
Miał Was wszystkich
I każdego z utrapień uleczył.
A za trudną pracę waszą
Wysiłki, zmagania
Ślemy do Was z głębi serca
Te podziękowania.
I życzymy Wam by Jezus,
Który wszystko może
Ubogacał Was swą łaską.
Wszystkim Wam „Szczęść Boże!”

Następnie ma miejsce podziękowanie Rodziców.

Marta S.: Pierwsza Komunia Święta naszych dzieci jest szczególną radością nas, rodziców, parafii i wszystkich zaproszonych gości. My, jako rodzice naszych dzieci, świadomi zobowiązań wypływających z daru wiary, pragniemy troszczyć się o rozwój życia religijnego naszych dzieci i dawać im świadectwo życia w prawdzie i miłości.

Drodzy Księża, dziękujemy za radość dnia dzisiejszego i dar Jezusa Eucharystycznego podanego naszym dzieciom. Prosimy Was o modlitwę, by nasze dzieci wzrastały w mądrości na większą chwałę Boga.

Marcin S.: Dziękujemy naszym Rodzinom, Rodzicom Chrzestnym i wszystkim, którzy pomagają nam w wychowaniu dzieci. Prosimy Was o dalsze wsparcie. Swym przykładem wskazujmy im wspólnie taką drogę, aby wyrosły na dobrych i mądrych ludzi.

Wszystkim dziękujemy za dzisiejszą modlitwę. Na dzisiaj i na całe życie naszych dzieci niech Bóg nam błogosławi.

Następują ogłoszenia parafialne. Po ogłoszeniach ma miejsce błogosławieństwo i rozesłanie. Śpiewa się pieśń: „Po górach, dolinach” oraz postludium. ♫♫ W jego trakcie dzieci procesyjnie wychodzą z kościoła.