Konto bankowe

Nr konta bankowego: 59 8173 0005 2001 0004 4020 0001 (Bank Spółdzielczy w Nowem)

Za pomocą poniższego panelu możesz przekazać dobrowolną ofiarę na rzecz naszej parafii.

 

Złóż ofiarę

 

 

Regulamin

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady przekazywania darowizn na wsparcie działań parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem nad Wisłą z siedzibą przy ul. Krótkiej 7, 86-170 Nowe, posiadającą nr REGON: 040082662, NIP: 5591406847 (zwanej dalej: „Parafią”).
 2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
  1. „Strona” – strona internetowa Parafii dostępna pod adresem pnowe.pl.
  2. „Użytkownik” – osoba korzystająca ze Strony i treści na niej zamieszczonych.
  3. „Ofiarodawca” – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, który dokonał przekazania ofiary.
  4. „Serwis finansowy” – serwis poland.payu.com.
  5. „Operator płatności” – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajową instytucję płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, wykonującą dla Parafii usługi płatnicze jako dostawca usług płatniczych.
  6. „Ofiara” – należy przez to rozumieć kwotę stanowiącą darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Ofiarodawcę na rzecz Parafii.

§2

PRZEKAZYWANIE OFIAR

 1. Użytkownik Strony internetowej może zdecydować się na przekazanie Ofiary, która umożliwia wpłatę zadeklarowanej kwoty pieniężnej na rzecz Parafii.
 2. Użytkownik może przekazać Ofiarę w wysokości przez siebie określonej.
 3. Ofiary są obsługiwane przez Operatora płatności firmę PayU SA za pośrednictwem serwisu finansowego poland.payu.com poprzez wybór jednej z form płatności udostępnionych przez Operatora płatności.
 4. Parafia nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej Ofiarodawcy. Dane te przechowuje Operator płatności.
 5. Szczegółowy regulamin pojedynczej transakcji płatniczej Operatora płatności znajduje się pod wskazanym adresem: https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2021/02/Regulamin-pojedynczej-transakcji-p%C5%82atniczej-PayU_STYCZEN2021.pdf
 6. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania Ofiary przez Ofiarodawcę.
 7. Realizacja przekazania Ofiary przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Ofiarodawcy na koncie Parafii. W przypadku płatności kartą liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji u Operatora płatności.

§3

REKLAMACJE

 1. Każdemu Ofiarodawcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z przekazaną Ofiarą.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres parafia@pnowe.pl lub w formie pisemnej na adres ul. Krótka 7, 86-170 Nowe.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres korespondencyjny wskazany w piśmie.

§4

REZYGNACJA Z PRZEKAZANIA OFIARY

 1. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

§5

DANE OSOBOWE

 1. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Parafię danych osobowych Użytkowników dostępne są w polityce prywatności na Stronie Parafii: https://pnowe.pl/polityka-prywatnosci/.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 11 lutego 2021 roku.
 2. Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej Parafii.
 3. Parafia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na Stronie Parafii.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Nie przegap nowości, bądźmy w kontakcie!